Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus on täysi-ikäisille, jo työelämässä oleville räätälöityä ammatillista perus- tai jatkokoulutusta. Opinnot on suunniteltu useimmiten siten, että ne voi suorittaa työn ohessa ja liittää omiin työtehtäviin. Koulutuksessa pyritään myös hyödyntämään aiempia opintoja ja karttunutta työkokemusta.

Aikuiskoulutusta järjestetään sekä päivä-, ilta- että monimuoto-opiskeluna. Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät etä- ja lähiopetus sekä itsenäinen opiskelu. Tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa tähtäimenä on ammatti- tai ammattikorkeakoulututkinto.

Koulutusvaihtoehtoja isännöitsijäksi aikovalle

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK (Tampere), Rakennustekniikan koulutusohjelma, suuntautumisvaihtoehtona kiinteistönpito (240 op)
Insinöörin (AMK) tutkintoon johtava koulutus antaa perusvalmiudet toimia käytännön työtehtävissä rakennustekniikan ja -tuotannon eri aloilla. Kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen opintopolku antaa valmiudet isännöintiin, kiinteistöjen ylläpitoon ja korjausrakentamiseen. Nelivuotinen koulutus toteutetaan päiväopintoina sekä aikuisopiskelijoille tarkoitettuna monimuoto-opetuksena. Opinnot on räätälöity siten, että ne voi suorittaa työn ohessa. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet lukion tai joilla on ylioppilas- tai ammatillinen perustutkinto. Lisäksi aikuiskoulutukseen hakeutuvilta edellytetään vähintään kaksi vuotta työkokemusta.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu (Helsinki), Liiketalouden koulutusohjelma, isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen polku (210 op)
Erillisissä polkuopinnoissa kehitetään monipuolinen tietotaito isännöinnistä ja kiinteistöjohtamisesta sekä kiinteistöalan toimintatavoista ja -periaatteista. Koulutusohjelmaan voi hakea riippumatta siitä, onko opiskelijalla aiempaa alan koulutusta tai työkokemusta. Koulutus kestää 3,5 vuotta ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK (Jyväskylä), Liiketalouden koulutusohjelma (210 op)
Tradenomikoulutuksessa perehdytään muun muassa sähköiseen liiketoimintaan, taloushallintoon, digimarkkinointiin, asiakkuuksien hallintaan ja esimiestyöhön. Lisäksi opinnoissa käsitellään oikeudellisia suhteita: sopimus-, yritys- ja informaatio-oikeutta sekä varallisuus- ja kiinteistöoikeutta. Opinnot kestävät 2,5-3,5 vuotta. Aiempia tai työpaikalla suoritettavia opintoja sekä työelämän osaamista voidaan lukea osaksi tutkintoa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna siten, että opinnot pystyy suorittamaan työn ohessa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kajaani), Rakennustekniikan koulutusohjelma, suuntautumisvaihtoehtona isännöinti (päivitysohjelma insinööritutkinnosta AMK-insinööriksi, 240 op)
Insinööriopintojen keskeisiä sisältöjä ovat rakennustuotanto, korjausrakentaminen, kiinteistöjen kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnittelu ja kiinteistöautomaatio. Lisäksi tutkintoon kuuluu talous-, oikeus- ja yrittäjyysopintoja. Erillisissä isännöinnin suuntaavissa opinnoissa käsitellään asunto-osakeyhtiön laskentatointa sekä kiinteistöyhteisön taloutta ja hallintoa. Koulutusohjelmaan voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet alemman opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinnon ja joilla on vähintään kaksi vuotta yleistä työkokemusta. Koulutus kestää aiemmista opinnoista riippuen 1,5-4 vuotta.

Metropolia Ammattikorkeakoulu (Espoo), Talotekniikka: kiinteistöjohtaminen (240 op) (haku vahvistamatta)
Insinöörin (AMK) tutkintoon johtava koulutus perehdyttää kiinteistöjen tekniikkaan, talouteen ja hallintaan. Se pitää sisällään 60 op isännöintiopintoja. Nelivuotinen, aikuisopiskelijoille räätälöity koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, ja se sisältää sekä lähi- että etäopiskelujaksoja. Lähiopetusjaksot sijoittuvat intensiiviviikoille, joita on kahdeksan kertaa lukuvuodessa. Opetusta on tällöin maanantaista lauantaihin.

Koulutusvaihtoehtoja tekniseksi asiantuntijaksi aikovalle

Metropolia Ammattikorkeakoulu (Espoo), Talotekniikka: LVI-tekniikka ja sähköinen talotekniikka (240 op)
Insinöörin (AMK) tutkintoon johtava nelivuotinen koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää sekä etä- että lähijaksoja. Lähiopetus ajoittuu intensiiviviikoille, joita on lukuvuosittain kahdeksan. Tällöin opetusta on maanantaista lauantaihin. Koulutus on tarkoitettu talotekniikka-alalla tai lähialalla työskentelevien jatkokoulutukseksi sekä insinööreille, jotka haluavat laajentaa ammattipätevyyttään.

Oulun seudun ammattikorkeakoulu OAMK (Oulu), Talotekniikan koulutusohjelma (240 op)
Insinöörin (AMK) tutkintoon johtava koulutus toteutetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjalta. Koulutuksen kesto on opintosuunnitelmasta riippuen 1-4 vuotta. Koulutus on tarkoitettu teknillisessä oppilaitoksessa tai teknillisessä opistossa insinöörin tutkinnon suorittaneille, joilla on yleistä, täysi-ikäisenä hankittua työkokemusta vähintään kahden vuoden ajalta.

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK (Pori), Tekniikan alan muuntokoulutus (rakennustekniikka), LVI-talotekniikan painotus (45-120 op)
Insinöörin (AMK) tutkintoon johtava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sopii suoritettavaksi työn ohessa. Koulutus kestää 2-3 vuotta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta riippuen. Ohjelma on tarkoitettu teknikon, vanhan opistoinsinöörin tai sitä korkeamman asteen tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat päivittää tutkintonsa.