Itä-Suomi

Koulutusvaihtoehtoja isännöitsijäksi aikovalle

Karelia-ammattikorkeakoulu (Joensuu), Liiketalouden koulutusohjelma
Liiketalouden opintojen keskeisiin sisältöihin kuuluvat liiketoiminta ja yrittäjyys, tietotekniset valmiudet ja niiden soveltaminen liiketoimintaan, monikanavainen asiakkuudenhallinta ja markkinointi, yksityis- ja julkisoikeus, esimiestyö ja työyhteisöjen kehittäminen, taloushallinto sekä laatu- ja projektityöskentely. Opinnoissa perehdytään muun muassa kiinteistö- ja sopimusoikeuteen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk (Kouvola), Liiketalouden koulutusohjelma, julkishallinnon ja juridiikan tai taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto
Liiketalouden opintojen keskeisiä sisältöjä ovat liiketoiminta, markkinointi, talous, juridiikka, logistiikka, tietotekniikka ja johtaminen. Julkishallinnon ja juridiikan suuntautumisopinnoissa perehdytään Suomen oikeusjärjestelmään sekä viranomaistoimintaan ja yksityisoikeuteen, mukaan lukien kiinteistöoikeuteen. Taloushallinnon suuntautumisopinnoissa käsitellään yrityksen talouden hoitoa, analysointia ja suunnittelua: sisäistä laskentaa, kirjanpitoa, verotusta ja tilinpäätöksiä sekä tietojärjestelmien hallintaa.

Koulutusvaihtoehtoja tekniseksi asiantuntijaksi aikovalle

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk (Mikkeli), Talotekniikan koulutusohjelma
Insinööriopinnoissa perehdytään talojen teknisiin järjestelmiin eli talotekniikkaan. Opinnoissa paneudutaan sisäilmaston vaikutukseen terveyteen ja viihtyisyyteen, uusiin energiatekniikoihin, elinkaariajatteluun sekä talotekniikan ympäristövaikutuksiin. Lisäksi käydään läpi esimerkiksi rakennus- ja automaatiotekniikkaa.